1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Nagy Benjámin E.V.

Székhely: 8484 Nagyalásony, Arany János utca 12.

Telefon: +36 (30) 407 8742

Email: info@nagybenjamin.hu 

Honlap: https://www.nagybenjamin.hu

Az adatvédelemi tevékenységeket összefogó munkatárs (adatvédelmi munkatárs): Nagy Benjámin

2. A tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintettek (jelen esetben a megrendelők) számára közérthető formában és áttekinthető módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az egyéni vállalkozás festés-mázolás szolgáltatást nyújt a megrendelők számára. A személyes adatok kezelésére e tevékenységek keretében kerül sor, kifejezetten kapcsolattartás céljából.

A személyes és különleges adatok gyűjtését, tárolását, a személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítását, valamint bármely egyéb adatkezelési tevékenységet úgy végzünk el, hogy ahhoz illetéktelen személy/személyek ne férjenek hozzá.

Az adatkezelési tevékenységünk vitelében különös tekintettel vagyunk a GDPR-ről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” szellemére és rendelkezéseinek betartására.

3. Az adatkezelés általános célja

Adatkezelő festés-mázolással foglalkozik, az adattárolás a kommunikáció elősegítése céljából kerül sor.

4. Kezelt adatok

4.1 Ajánlatkérés a nagybenjamin.hu honlapon keresztül

Érintettek: A festés-mázolás szolgáltatás iránt érdeklődők

Adatkezelés célja: Tájékoztató anyag küldése, online kommunikációs felület biztosítása

 

Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Cél

Őrzési idő

 Ajánlat kérése

 Név, e-mail cím, telefonszám, cím

 Hozzájárulás

 Ajánlattétel

 hozzájárulás visszavonásáig

Az adatkezelés folyamata:

Az érdeklődők számára lehetőség van arra, hogy a weboldalon keresztül árajánlatot kérjenek, érdeklődjenek a szolgáltatás iránt. A feliratkozás hozzájárulás alapú.

Amennyiben feliratkozik az ajánlat küldésére, a megadott e-mail címre küldjük az árajánlatot, illetve a szolgáltatással kapcsolatos információkat a hozzájárulás visszavonásáig.

4.2 Honlapon lévő Cookie-k (sütik) adatkezelése

Érintettek: A Honlapot használók

Adatkezelés célja: Honlap felhasználóbarát szolgáltatásai

 

Tevékenység

Adatfajta

Jogalap

Cél

Őrzési idő

 Cookie-k működése

 információk a felhasználó által használt eszközökről, beállításokról

 Hozzájárulás

 Felhasználóbarát Honlap élmény biztosítása

 Lásd szövegben

 

Az adatkezelés folyamata:

Az adatkezelés folyamata:Az adatkezelő weboldala működése során cookie-kat alkalmaz, amelyek szintén gyűjtenek személyes adatokat a látogatókról. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

Cookie-k (Sütik): A sütik feladata:

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;

– megkönnyítik a weboldal használatát;

– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban: Webböngésző Cookie-k: A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában. Ha a látogató úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika): Az adatkezelő weboldala alkalmazza például a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljeskörűen használni. Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése: Az érintett az adatkezelő weboldalán működő ügyfélkapcsolati adatlap használatával, a weboldalakon működő cookie-k elfogadásával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az adatkezelő weboldalán az ügyfélkapcsolati adatlapon nem veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel, valamint a cookie-k elfogadásával vagy elutasításával kapcsolatban sem nyilatkozhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. Az adatkezelő tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot az adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került az adatkezelő bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

5. Az adatok biztonsága

Technikai intézkedésekkel gondoskodunk az általunk kezelt személyes adatok biztonságáról.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük van azok megismerésére.

Az adatok biztonsága érdekében

• figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások stb.), hogy időben intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében

• az informatikai eszközöket, valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen

• az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események felderítéséről.

6. Az adatok továbbítása, átadása

Az adatok továbbításra nem kerülnek, azokat kizárólag Nagy Benjámin E.V. használja az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt céloknak megfelelően.

7. További információk

Adatkezelő nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (például az ajánlatkérő felület „leírás” részében közölt) különleges adatokért. 

8. Az érintettek jogai

Minden érintettnek joga van:

• Az őt érintő adatkezelésről annak megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (jelen adatkezelési tájékoztatóval).

• Hozzáférjen az őt érintő adatkezeléssel kapcsolatos minden információhoz

• Hibás, pontatlan, hiányos adatainak helyesbítését kérni

• Személyes adatainak törlését (elfelejtését) kérni

• Az adatkezelés korlátozását kérni

• Tiltakozni adatainak bizonyos esetekben történő, pl. marketing célú felhasználása ellen

• Jogorvoslattal élni az adatkezeléssel szemben

Ezeket a jogokat az érintettek az 1. pontban megadott elérhetőségeink használatával, írásban, illetve előzetes egyeztetés alapján személyesen gyakorolhatják.

Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni.

Jogaik megsértése esetén az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu